EVENTY 
á la Carte menu á la Carte menu
Štatút k súťaži hotela Zlatý Kľúčik

ŠTATÚT K SÚŤAŽI HOTELA ZLATÝ KĽÚČIK

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže o 100% zľavu z prenájmu vybraného svadobného priestoru v hoteli Zlatý Kľúčik****S v Nitre, a to v prípade vyžrebovania 5 výhercov súťaže (ďalej aj ako „súťaž“) na sociálnej sieti Instagram. Vyhlasovateľom súťaže je hotel Zlatý Kľúčik****S v Nitre patriaci pod prevádzkovateľa Golden Hospitality Services, s.r.o. (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: Hotel Zlatý Kľúčik ****S patriaci pod prevázkovateľa Golden Hospitality Services, s.r.o.
Sídlo/ Miesto podnikania: Svätourbanská č. 27,

949 01 Nitra

IČO: IČO: 52645975
DIČ: 2121094888
IČ DPH: IČ DPH: SK2121094888
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže je výhra 100% zľavy z prenájmu na výhercom vybraný svadobný priestor v sezóne 2024 v hoteli Zlatý Kľúčik ****S v Nitre. Vyžrebovaných bude 5 výhercov. Súťaž sa týka všetkých nových aj aktuálnych dopytov na svadobnú sezónu 2024.
 2. Predmetom súťaže je, aby každý účastník na sociálnej sieti Instagram/účet hotela Zlatý Kľúčik @hotelzlatyklucik do komentára pod post napísal, prečo by mal vyhrať práve on a označiť jeden profil, ktorému by túto výhru okrem seba doprial. Rovnako je potrebné pridať „páči sa mi to“ – tzn. „like“ na post. Ďalšou z podmienok je aktivovať tlačidlom sledovanie instagramového účtu @hotelzlatyklucik – dať tzv. „follow“ a zároveň aj aktivovať sledovanie instagramového účtu influencerky Miriam Hriňákovej @mirkahri.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá odo dňa 27.12.2023 od 18.00 hod. do dňa 01.02.2024 do 12:00 hod. Najneskôr do tohto dňa je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte. Samotné žrebovanie prebehne 14.02.2024.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu splní podmienky vyhlasovateľa súťaže.
 4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. Vyžrebovaných bude 5 súťažiacich.
 5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Instagram voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať 100% zľavu z prenájmu priestorov a vybrať si jeden z uvedených svadobných priestorov: Hodnota vybraného priestoru (výhry) bude v prípade záujmu zaslaná e-mailom až konkrétnemu výhercovi.
 • Prenájom priestoru: Svadobný pavilón
 • Prenájom priestoru: Sála Louis XIV
 • Prenájom priestoru: Reštaurácia Frenchie Terrasse
 • Prenájom priestoru: Reštaurácia Cle D´Or

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 1. Žrebovanie piatich súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú 100% zľavu z prenájmu nimi vybraného svadobného priestoru v hoteli Zlatý Kľúčik ****s v Nitre (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 14.02.2024 odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu.
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.
 3. Vyžrebovaní budú piati výhercovia hlavnej ceny o 100% zľavu z prenájmu  vybraného svadobného priestoru v hoteli Zlatý Kľúčik v Nitre. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
 4. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
 5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom alebo správou na Instagrame o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
 6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Instagramom a nie je s ňou nijako spojená.
Vyhlasovateľ súťaže: Hotel Zlatý Kľúčik****S, Nitra, patriaci pod Golden Hospitality Services, s.r.o.
Podpis riaditeľa hotela Zlatý Kľučik: V Nitre dňa 27.12.2023

——————————–

****s

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Hotel Zlatý Kľúčik Nitra hodnocení