EVENTY 
á la Carte menu á la Carte menu
Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok

spoločnosti Golden Key Services, s.r.o. so sídlom: Svätourbanská 103/29, 949 01 Nitra, IČO: 56031173,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č.: 62428/N.

 1. Spoločnosť Golden Key Services, s.r.o., IČO: 56 031 173 (ďalej len „ubytovateľ“) vydáva tento ubytovací poriadok za účelom úpravy práv a povinností ubytovateľa a ubytovaných hostí, vyplývajúcich zo zmluvy o prechodnom ubytovaní v prevádzke Hotel Zlatý Kľúčik****, adresa: Svätourbanská 103/29, 949 01 Nitra.
 2. Hotel Zlatý Kľúčik**** (ďalej len „hotel“) je verejné ubytovacie zariadenie kategorizované ako hotel triedy ****, ktoré poskytuje verejnosti za úhradu prechodné ubytovanie a ostatné doplnkové služby.
 3. Zmluva o prechodnom ubytovaní vznikne potvrdením objednávky na poskytnutie prechodného ubytovania objednávateľa na určitú dobu za cenu v súlade s platným cenníkom hotelového ubytovania.
 4. Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Pracovník hotelovej recepcie skontroluje rezerváciu, overí potvrdenie platby v rezervačnom systéme alebo vystaví účet/faktúru na zaplatenie a poskytne hosťovi ubytovanie.
 5. Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu od 15:00 po predložení platného dokladu osvedčujúceho jeho totožnosť – občiansky preukaz alebo platný cestovný pas, potvrdenie online rezervácie alebo voucher. Následne vydá pracovník hotelovej recepcie hosťovi kartu od izby (vloženú v ubytovacom preukaze), prípadne pokyny na pobyt (len v prípade pobytových balíkov).
 6. Pri prihlasovaní pobytu cudzincov sa postupuje podľa osobitnej právnej úpravy.
 7. Pracovník hotelovej recepcie môže ubytovať hosťa v deň príchodu už od 11:00 na základe požiadavky hosťa a po úhrade poplatku za skorý check-in v súlade s platným cenníkom hotelového ubytovania.
 8. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému hosťovi priestory vyhradené na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s prechodným ubytovaním.
 9. Ubytovaný hosť má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené a rovnako aj ostatné priestory, ktoré sú spojené s poskytovaním ostatných rezervovaných služieb.
 10. Na čerpanie služieb v stredisku SPA môže hosť využívať župan a papuče, ktoré má k dispozícii priamo na izbe.
 11. Vstup do odbytových stredísk (reštaurácia, lobby bar, fajčiarsky salónik, svadobný pavilón) v župane nie je povolený.
 12. Hosť využíva izbu po dobu trvania pobytu. V prípade záujmu môže požiadať o predĺženie pobytu, pokiaľ nie je na izbu prijatá ďalšia rezervácia. Rovnako má právo využívať aj ďalšie služby, ktoré sú nad rámec zaplateného pobytu po predchádzajúcej rezervácii na hotelovej recepcii.
 13. Ak si ubytovaný hosť v prvý deň príchodu na izbu všimne akékoľvek nedostatky, poruchy alebo prípadné poškodenia, je povinný v jeho záujme tieto záležitosti komunikovať s pracovníkom hotelovej recepcie. V prípade neupovedomenia pracovníka, hosť priamo zodpovedá za vzniknuté nedostatky.
 14. Na izbe, ani v spoločných priestoroch nesmie hosť robiť akékoľvek úpravy, premiestňovať nábytok a ostatné zariadenie alebo vykonávať akékoľvek iné zásahy, vrátane zásahov do elektrickej siete a inštalácií.
 15. Ubytovaný hosť nesmie používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem tých, ktoré slúžia na osobnú hygienu alebo nabíjanie elektronických zariadení.
 16. Návštevy môže hosť prijímať len v spoločných priestoroch hotela. Na tieto účely slúžia predovšetkým odbytové strediská (reštaurácia, lobby bar, fajčiarsky salónik) a spoločné priestory hotela.
 17. Hosť je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na izbe, v priestoroch určených na poskytovanie služieb, ako aj v ostatných spoločných priestoroch hotela.
 18. Na izbe a vo všetkých vnútorných priestoroch hotela, s výnimkou fajčiarskeho salónika, je prísny zákaz fajčenia. Pri porušení zákazu fajčenia je ubytovateľ oprávnený účtovať hosťovi jednorazový poplatok v sume 300,00 EUR za vyčistenie.
 19. Podľa občianskeho zákonníka $ 758 a ustanovenia $ 433 ubytovateľ zodpovedá za tie veci, ktoré boli hosťom vnesené do vnútorných priestorov hotela, ako aj za škodu vzniknutú na týchto veciach, pokiaľ boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel alebo tam, kde sa obvykle ukladajú a za podmienky, že hosť dodržal všetky ustanovenia ubytovacieho poriadku, všeobecných zásad protipožiarnej ochrany a ďalších všeobecne platných zásad.
 20. Na uloženie peňazí a cenných vecí hostí slúžia hotelové trezory na izbách.
 21. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak ich prevzal od hosťa do úschovy (na základe písomného potvrdenia).
 22. Ubytovaným hosťom sú k dispozícii dve vonkajšie nestrážené parkoviská, situované pri hoteli. Ubytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na motorovom vozidle hosťa ani za škodu vzniknutú jeho prípadným odcudzením.
 23. Vybraní pracovníci hotela (chyžná, upratovačka, houskeeping manager, houskeeping supervisor, údržbár, recepčná, rezervačný manažér, riaditeľ hotela) sú oprávnení vstupovať do obsadenej izby za účelom jej upratania alebo odstránenia poruchy, poskytnutia prvej pomoci, či vyriešenia určitého problému, na ktorý hosť počas pobytu poukázal, prípadne pri opodstatnenom podozrení z porušovania ubytovacieho poriadku.
 24. Hosť je povinný pred každým odchodom z izby uzavrieť prítok vody, vypnúť elektrické osvetlenie a prípadné spotrebiče a uzatvoriť dvere.
 25. Hosť je povinný rešpektovať označenie priestorov, ktoré sú určené len pre pracovníkov hotela.
 26. Hosť je povinný dodržiavať nočný kľud v čase od 22:00 hodiny do 06:00 vo všetkých priestoroch hotela.
 27. Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný po vyzvaní pracovníkom hotelovej recepcie preukázať sa ubytovacím preukazom.
 28. Pri onemocnení alebo zranení hosťa zabezpečí zodpovedný pracovník hotela poskytnutie alebo privolanie lekárskej pomoci.
 29. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb ani v izbe, ani v ostatných priestoroch hotela.
 30. Ubytovaným hosťom nie je povolené brať do izieb športové náradie, pre ktoré je vyhradený osobitný priestor (bicykle, lyže a pod.).
 31. Psy a iné zvieratá sa môžu nachádzať v priestoroch hotela len so súhlasom zodpovedného zamestnanca hotela (recepčný v službe, rezervačný manažér, riaditeľ hotela) alebo na základe predchádzajúcej dohody hosťa s hotelom za predpokladu, že hosť preukáže ich zdravotnú spôsobilosť. V prípade, že hosť nenahlási na recepcii hotela pobyt psov a/alebo iných zvierat, je hotel oprávnený účtovať hosťovi pokutu v sume 200,00 EUR za každé jednotlivé zviera a noc. Cena za ubytovanie zvieraťa sa účtuje podľa platného cenníka hotela. Na ubytovanie psov a iných zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:
  • psom a iným zvieratám je zakázaný vstup a pobyt v tých priestoroch, kde sú skladované a pripravované potraviny, alebo sa podávajú jedlá a nápoje (kuchyňa, reštaurácia, lobby bar, fajčiarsky salón svadobný pavilón),
  • psom a iným zvieratám je zakázaný vstup do priestorov SPA,
  • vo všetkých spoločných priestoroch hotela musí byť každý pes na vôdzke a musí mať náhubok,
  • psy a iné zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hostí,
  • na kŕmenie zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom,
  • v prípade akéhokoľvek poškodenia zariadenia hotela zvieraťom je hosť povinný zaplatiť škodu v plnej výške. Za zviera zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ zvieraťa a hosť, ktorý pobyt v izbe a/alebo hoteli zvieraťu umožnil.
 32. Poštu na odoslanie od ubytovaných hostí prijíma pracovník hotelovej recepcie, ktorý zabezpečí jej odoslanie.
 33. Hosť je povinný opustiť a vypratať priestory izby v posledný deň pobytu najneskôr do 11:00, pokiaľ sa nejedná o taký pobyt, pri ktorom je termín odhlásenia z pobytu inak určený. Opustenie izby do 14:00 (neskorý check-out) je možný na základe požiadavky hosťa a po úhrade poplatku za neskorý check-out. Ak hosť užíva izbu bez predchádzajúceho požiadania u pracovníka hotelovej recepcie po termíne pre riadny check-out (po 11:00), môže mu byť účtovaná cena izby na ďalšiu noc.
 34. Hosť je povinný po ukončení ubytovania v hoteli odovzdať kartu od izby a uhradiť cenu všetkých poskytnutých služieb, ktoré boli čerpané nad rámec zaplateného pobytu oproti vystavenému účtu/faktúre.
 35. Ak si hosť zabudne na izbe osobné veci a na túto záležitosť sa príde až po odhlásení hosťa na hotelovej recepcii, bude ubytovateľ hosťa bezodkladne kontaktovať a uschovávať zabudnuté veci po dobu 30 dní odo dňa odchodu z pobytu. Zasielanie vecí poštou je možné len v osobitných prípadoch po predchádzajúcej dohode s hosťom.
 36. Hosť zodpovedá za všetky škody spôsobené na majetku hotela, ktoré spôsobil svojím konaním – úmyselne aj z nedbanlivosti. Je povinný škodu nahradiť v peniazoch podľa ceny v čase poškodenia, a to najneskôr po skončení pobytu v hoteli. O vzniknutej škode spíše pracovník recepcie Škodový zápis.
 37. V prípade straty karty od izby je hosť povinný túto stratu bezodkladne nahlásiť na hotelovej recepcii.
 38. Pri reklamácii poskytnutých služieb je hosť povinný postupovať v zmysle Reklamačného poriadku, ktorý sa nachádza na hotelovej recepcii.
 39. V prípade akýchkoľvek návrhov na zlepšenie služieb hotela je potrebné obrátiť sa na pracovníka hotelovej recepcie.
 40. Cenník ubytovania a ostatných služieb hotela je k nahliadnutiu na hotelovej recepcii.
 41. Storno podmienky a poplatky sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Daň z ubytovania je účtovaná v zmysle platnej legislatívy.
 42. Na izbách je na viditeľnom mieste umiestnený evakuačný poriadok.
 43. Ubytovateľ si vyhradzuje právo prerušiť pobyt hosťom, ktorí svojim správaním ohrozujú dobré mravy a bezpečnosť, zdravie, prípadne majetok ostatných hostí hotela. Rovnaký postup platí aj pre hostí s nadmernou konzumáciou alkoholu, pri použití omamných a psychotronických látok a pri opakovanom rušení nočného kľudu.
 44. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku a požiarne predpisy. V prípade hrubého porušenia má ubytovateľ právo odstúpiť od zmluvy o prechodnom ubytovaní pred uplynutím dohodnutého času.

Ubytovací poriadok nadobúda platnosť od 25.1.2024.

V Nitre dňa 24.1.2024

Ing. Igor Gondár
riaditeľ hotela

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Hotel Zlatý Kľúčik Nitra hodnocení