EVENTY 
á la Carte menu á la Carte menu
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Golden Key Services, s.r.o. so sídlom: Svätourbanská 103/29, 949 01 Nitra, IČO: 56031173,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č.: 62428/N.

ČASŤ PRVÁ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. I. Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom Hotela Zlatý Kľúčik na adrese Svätourbanská 103/29, 949 00 Nitra je spoločnosť Golden Key Services s.r.o.  so sídlom Svätourbanská 203/29, 949 00 Nitra, IČO: 56 031 173, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 62428/N, (ďalej len „hotel“). Kontaktné údaje: tel. č. +421 37 6550289, email hotel@zlatyklucik.sk.
 2. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi hotelom a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klientov o podmienkach poskytovaných služieb.
 3. Tieto VOP sú dostupné na web stránke hotela www.zlatyklucik.sk, ako aj na recepcii hotela a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a potvrdenej objednávky, predmetom ktorej je záväzok hotela poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.
 4. Podmienky upravujúce vzťahy medzi klientom a hotelom odlišné od týchto VOP sa použijú len v prípade, ak budú vopred písomne dohodnuté.
 5. Všetky zmluvné vzťahy medzi hotelom a klientom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Čl. II. Vymedzenie základných pojmov

 1. Klientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať alebo využíva služby hotela vo svoj prospech alebo pre tretiu osobu a s týmto cieľom uzatvára s hotelom zmluvu alebo pošle objednávku.
 2. Garantovanou objednávkou sa rozumie taká objednávka služieb, pri ktorej klient poskytol zálohu.

Objednávka je platná aj bez uhradenia zálohy, a to iba v prípade, ak hotel jednostranne písomne rozhodne, že ide o garantovanú objednávku.

 1. Skupinovou objednávkou sa rozumie objednávka ubytovania pre osoby, ktoré sa zúčastňujú na podujatí podľa Časti druhej, článku III.
 2. Podujatím sa rozumie akákoľvek spoločenská udalosť organizovaná v priestoroch hotela, najmä svadba, firemná alebo privátna spoločenská akcia, konferencia, kar, ples, školenie a pod.
 3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára hotel so spotrebiteľom.
 5. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi hotelom a spotrebiteľom, dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti hotela a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 6. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne.

Čl. III. Uzatváranie zmlúv

 1. Na poskytovanie služieb je nevyhnutné uzavrieť zmluvu medzi hotelom a klientom.

Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä písomná zmluva uzavretá medzi hotelom a klientom, ďalej dohoda o poskytovaní služieb vzniknutá na základe potvrdenej objednávky klienta zo strany hotela osobne, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom internetu či elektronickej komunikácie.

Zmluvný vzťah vzniká uzavretím písomnej zmluvy alebo potvrdením (písomne alebo prostredníctvom internetu alebo elektronickej komunikácie) objednávky klienta zo strany hotela. Zmluva, resp. objednávka platí pre všetky ďalšie osoby, ktoré sú na nej uvedené.

 1. Objednávku na poskytovanie služieb v hoteli môže klient vykonať osobne, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom internetu alebo elektronickej komunikácie. Zmluva vzniká spätným potvrdením objednávky na poskytovanie služieb, pričom objednávka sa považuje za potvrdenú výlučne doručením potvrdenia objednávky e-mailom alebo poštou, ak tieto VOP neustanovujú inak.
 2. Zmluva medzi klientom a hotelom môže vzniknúť aj uzatvorením nasledovných osobitných písomných zmlúv: zmluvy o ubytovaní, zmluvy o skupinovom ubytovaní, zmluvy o poskytovaní služieb, zmluvou o nájme, pričom v takom prípade sa použijú tieto VOP na všetky právne vzťahy, ktoré nebudú upravené v uvedených písomných zmluvách.
 3. Zmluvnými stranami sú hotel a klient. Klient, ktorý uzavrel s hotelom Zlatý kľúčik zmluvu v prospech tretej osoby, zodpovedá hotelu ako spoludlžník za úhradu služieb poskytnutých tejto tretej osobe od hotela, ibaže sa preukáže písomným vyhlásením, resp. splnomocnením na uzavretie zmluvy. Ustanovenie Časti druhej, článku III. ods. 7 tým nie je dotknuté.
 4. V prípade, že hotel zasiela návrh zmluvy o ubytovaní, zmluvy o skupinovom ubytovaní, zmluvy o poskytovaní služieb, zmluvu o nájme poštou, e-mailom je klient v prípade akceptácie návrhu povinný podpísanú zmluvu doručiť do hotela do 3 dní od doručenia návrhu, inak nie je hotel svojím návrhom viazaný. Hotel je oprávnený svoj návrh odvolať až do času odoslania prijatia návrhu klientom.
 5. V prípade skupinových objednávok alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok sú zmluvné strany oprávnené písomne uzatvoriť rámcovú zmluvu. Ak zmluvné strany uzatvorili písomnú zmluvu a v prípade nesúladu zmluvy alebo jej časti s týmito VOP, majú ustanovenia takejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť týchto VOP tým však nie je dotknutá.
 6. Klient nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory a/alebo priestory vyhradené na ubytovanie tretím osobám, taktiež nie je oprávnený použiť tieto priestory na iný účel, ako sú tieto priestory určené alebo na zmluvne dohodnutý účel.

ČASŤ DRUHÁ

UBYTOVACIE SLUŽBY

Čl. I. Všeobecné ustanovenia

 1. Zmluvou o ubytovaní sa rozumie právo klienta, aby mu hotel (ubytovateľ) poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutý čas alebo na obdobie vyplývajúce z účelu ubytovania v hoteli, za čo je klient (ubytovaný) povinný zaplatiť hotelu (ubytovateľovi) zmluvne dojednanú cenu vo výške a v lehotách určených týmito obchodnými podmienkami, prípadne platným cenníkom hotela.
 2. Ubytovaný klient má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory hotela a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené.
 3. Hotel (ubytovateľ) je povinný odovzdať klientovi (ubytovanému) priestory, ktoré mu boli vyhradené na ubytovanie, v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.
 4. Ubytovaný klient je povinný jemu vyhradené priestory na ubytovanie užívať riadne. V týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu hotela vykonávať nijaké zmeny.

Čl. II. Individuálne ubytovanie

 1. Zmluva vzniká potvrdením objednávky klienta v zmysle Časti prvej, článku III., ods. 1 a ods. 3 týchto VOP vrátane telefonického potvrdenia objednávky, prípadne uzatvorením osobitnej zmluvy v zmysle Časti prvej, článku III., ods. 2 a ods. 3 týchto VOP.
 2. Dohodnutá cena, ktorú je klient povinný zaplatiť, ako aj ceny za dohodnuté služby hotelu, vyplývajú z potvrdenia objednávky. Ak nebolo zo strany hotela potvrdené inak, platia pultové ceny dostupné na recepcii hotela. Klient je povinný za ubytovanie a ďalšie využité služby zaplatiť platné, resp. dohodnuté ceny hotelu.
 3. V prípade, ak sa osoby, v prospech ktorých bola uzatvorená zmluva o ubytovaní neubytujú v hoteli najneskôr do 22.00 hod. dohodnutého dňa príchodu, hotel je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 4. Cena ubytovania nezahŕňa miestne poplatky.

Čl. III. Skupinové ubytovanie

 1. Zmluva vzniká potvrdením objednávky klienta, prípadne uzatvorením osobitnej zmluvy v zmysle Časti prvej, článku III., ods. 1, 2 a 3 týchto VOP.
 2. Dohodnutá cena, ktorú má zaplatiť klient za dohodnuté služby hotela vyplývajú z potvrdenia objednávky klienta, prípadne z osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi klientom a hotelom.

Potvrdenie objednávky klienta, prípadne osobitná zmluva určí aj výšku zálohy a dátum, do kedy je potrebné zálohu uhradiť. V prípade, že táto záloha nebude uhradená, t. j. pripísaná na bankový účet hotela, je hotel oprávnený odstúpiť od zmluvy, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

 1. Klient je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb v nasledovných lehotách a rozsahu bez zaplatenia storno poplatku:
 • v lehote 60 a viac dní pred nástupom na pobyt je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb o 30%
 • v lehote 30 – 59 dní pred nástupom na pobyt je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb o 20 %,
 • v lehote 15 – 29 dní pred nástupom na pobyt je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb o 10 %,
 • v lehote 14 – 7 dní pred nástupom na pobyt je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb o 5 %.
 1. V prípade, ak klient zníži v určených lehotách počet izieb vo väčšom rozsahu, ako je určené v predchádzajúcom odseku, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške ceny ubytovania za izby, ktoré presahujú rozsah určený v predchádzajúcom odseku.
 2. V prípade, ak by počet rezervovaných izieb po uzatvorení zmluvy o skupinovom ubytovaní klesol pod 10 izieb, hotel je oprávnený za ubytovanie požadovať cenu ubytovania ako pri individuálnom ubytovaní.
 3. Osoba, ktorá vykonala skupinovú objednávku, je zodpovedná ako spoludlžník pri všetkých pohľadávkach hotela vzniknutých v súvislosti so skupinovou objednávkou, vrátane extra služieb vytvorených jeho klientmi alebo ubytovanými hosťami.

Čl. IV. Odovzdanie a vrátenie izby (check in & check out)

 1. Klient má právo užívať vyhradené priestory na ubytovanie (izbu) a spoločné priestory od 15.00 hod. dohodnutého dňa príchodu (check in). Ubytovanie (check-in) pred 15:00 hod bude účtované podľa aktuálneho cenníka.
 2. Klient je povinný odovzdať priestory vyhradené na ubytovanie v deň skončenia ubytovania, najneskôr do 11.00 hod. (check out) tohto dňa. V prípade oneskoreného odovzdania priestorov vyhradených na ubytovanie z akéhokoľvek dôvodu je klient povinný uhradiť za užívanie priestorov nasledovnú cenu:
 • do 18.00 hod. dňa odchodu (check out) je hotel oprávnený požadovať cenu za užívanie izby nad dojednaný čas vo výške 50 percent plnej pultovej ceny ubytovania za izbu a deň,
 • od 18.00 hod. dňa odchodu (check out) ) je hotel oprávnený požadovať cenu za užívanie izby vo výške 100 percent plnej pultovej ceny ubytovania za izbu a deň.
 1. Klient je povinný odovzdať izbu v stave, v akom ju prevzal.
 2. V prípade poškodenia alebo značného znečistenia zariadenia izby je hotel oprávnený klientovi účtovať poplatok na čistenie a upratanie izby podľa platného cenníka.

ČASŤ TRETIA

PODUJATIA

Čl. I. Všeobecné ustanovenia

 1. Na uskutočnenie podujatia je nevyhnutné uzavrieť zmluvu medzi hotelom a klientom.

Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä písomná zmluva uzavretá medzi hotelom a klientom, ďalej dohoda o poskytovaní služieb vzniknutá na základe potvrdenej objednávky klienta zo strany hotela osobne, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Zmluvný vzťah vzniká uzavretím písomnej zmluvy alebo potvrdením (písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie) objednávky klienta zo strany hotela.

 1. Zmluvou vznikne klientovi právo na usporiadanie podujatia v priestoroch hotela určených v zmluve a hotelu povinnosť umožniť klientovi riadne užívať tieto priestory v dohodnutom čase a poskytovať mu zmluvne dohodnuté služby.
 2. V prípade, že majú byť účastníci podujatia zároveň ubytovaní, aplikujú sa ustanovenia týchto obchodných podmienok Časti druhej s výnimkou článku II. (Individuálne ubytovanie), ak tento článok neustanovuje inak.
 3. Klient a osoby zúčastnené na podujatí nie sú oprávnené konzumovať vlastné jedlá a nápoje bez predchádzajúcej písomnej dohody s hotelom. Ak klient alebo osoby zúčastnené na podujatí porušia toto ustanovenie, klient je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu rovnajúcu sa cene konzumovaného jedla alebo nápoja uvedenému v platnom cenníku hotela. V prípade, že nie je takáto cena uvedená v cenníku hotela, použije sa cena obdobného tovaru. Nárok na náhradu škody hotelu týmto nie je dotknutý.
 4. Klient ani osoby zúčastnené na podujatí nie sú oprávnení používať nijaké vlastné elektrické zariadenia v priestoroch hotela alebo prináležiacich priestoroch bez písomného súhlasu hotela. Klient zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tohto ustanovenia. Za bezpečnosť používaných elektrických zariadení organizátora podujatia alebo klienta v plnej miere zodpovedá organizátor podujatia, prípadne klient.
 5. Klient je oprávnený po písomnej dohode priniesť do hotela iba taký dekoračný materiál, ako aj iné veci, ktoré vyhovujú zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený požadovať príslušné potvrdenie.
 6. Klient je povinný bezodkladne po skončení podujatia odstrániť z predmetných priestorov všetky veci, ktoré klient alebo osoby zúčastnené na podujatí priniesli do priestorov hotela. V prípade, ak zo strany klienta z priestorov hotela nebudú v dojednanej lehote odstránené veci podľa predchádzajúcej vety, bude klientovi účtovaný poplatok za užívanie priestoru podľa platného cenníka hotela. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Hotel je súčasne oprávnený po uplynutí primeranej lehoty tieto veci na náklady klienta odstrániť z priestorov hotela a odovzdať ich príslušnému štátnemu orgánu, ktorý je oprávnený na prijatie stratených vecí.

Čl. II. Zníženie počtu účastníkov podujatia bez ubytovania

 1. Klient je oprávnený znížiť počet nahlásených účastníkov podujatia v nasledovných lehotách a rozsahu bez zaplatenia storno poplatku:
 • v lehote 15 a viac dní pred začiatkom konania podujatia je oprávnený znížiť počet účastníkov podujatia o 10 %,
 • v lehote 14 – 7 dni pred začiatkom konania podujatia je oprávnený znížiť počet účastníkov podujatia o 5 %.
 1. V prípade, ak klient zníži v určených lehotách počet nahlásených účastníkov vo väčšom rozsahu, ako je určené v predchádzajúcom odseku, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške dohodnutej ceny za každého účastníka, ktorý presahuje rozsah určený v predchádzajúcom odseku.
 2. V prípade zvýšenia počtu účastníkov podujatia je klient povinný zaplatiť cenu zodpovedajúcu zvýšenému počtu účastníkov.
 3. V prípade, ak dôjde k značnému zníženiu/zvýšeniu počtu účastníkov podujatia, hotel si vyhradzuje právo prenechať klientovi na uskutočnenie podujatia iný vhodný priestor, ako je dohodnutý v zmluve, ktorý zodpovedá skutočnému počtu účastníkov podujatia.

Čl. III. Zníženie počtu rezervovaných izieb v súvislosti s podujatím

 1. Klient je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb v súvislosti s podujatím v nasledovných lehotách a rozsahu bez zaplatenia storno poplatku:
 • v lehote 60 a viac dní pred začiatkom konania podujatia je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb o 30%
 • v lehote 30 – 59 dní pred začiatkom konania podujatia je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb o 20 %,
 • v lehote 15 – 29 dní pred začiatkom konania podujatia je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb o 10 %,
 • v lehote 14 – 7 dní pred začiatkom konania podujatia je oprávnený znížiť počet rezervovaných izieb o 5 %.
 1. V prípade, že klient zníži v určených lehotách počet izieb vo väčšom rozsahu, ako je určené v predchádzajúcom odseku, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške ceny ubytovania za izby, ktoré presahujú rozsah určený v predchádzajúcom odseku.

ČASŤ ŠTVRTÁ

PLATOBNÉ PODMIENKY, STORNO PODMIENKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Čl. I. Zálohy a fakturácia poskytnutých služieb

 1. Klient je povinný za využité služby zaplatiť dohodnutú cenu. Ak nie je dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má klient zaplatiť za dohodnuté služby, vyplývajú z platného cenníka hotela. Hotel je povinný zverejniť cenník obvyklým spôsobom.
 2. Klient, je povinný zaplatiť ceny za služby vo výške a v lehotách uvedených v zmluve. V prípade, ak zálohy uvedené v zmluvách nebudú uhradené v uvedených lehotách alebo budú uhradené len čiastočne, hotel je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade rezervácie ubytovania je klient povinný zaplatiť 100 % ceny za rezervované služby.
 4. V prípade organizovania svadby bude medzi stranami uzatvorená samostatná zmluva o nájme priestoru ako aj o poskytovaní služieb, kde si strany dojednajú bližšie podmienky.
 5. V prípade organizovania iných podujatí je klient povinný zaplatiť vopred 50 % ceny za objednané služby, a to bez zbytočného odkladu po potvrdení ponuky na základe faktúry vystavenej hotelom so splatnosťou 3 dni.
 6. Po uskutočnení podujatia hotel vystaví do 7 dní odo dňa ukončenia podujatia vyúčtovaciu faktúru na konečnú cenu, Do vyúčtovacej faktúry so splatnosťou do 7 dní od dňa vystavenia zahrnie všetky služby čerpané nad rámec uhradenej zálohy.
 7. Klient je povinný zaplatiť cenu za všetky ďalšie služby poskytnuté účastníkom podujatia poskytnuté nad rámec zmluvy.
 8. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím objednaných služieb presiahne 6 mesiacov, v priebehu ktorých sa zvýši v hoteli všeobecne za takéto služby účtovaná cena, môže hotel zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o 10 % dohodnutej ceny, v prípade ak klient so zvýšením ceny služieb nesúhlasí má právo od zmluvy odstúpiť. Pre tento prípad je klient povinný uhradiť odstupné vo výške už uhradenej odplaty za objednané služby, ktorú sumu je hotel oprávnený si započítať na úhradu odstupného.

Čl. II. Storno podmienky – skupina

 1. Klient má právo kedykoľvek stornovať objednaný pobyt. Stornovanie musí byť realizované písomne v dostatočnom časovom predstihu. Hotel je oprávnený požadovať storno poplatky, ktoré sú uvedené nižšie a sú stanovené percentuálnou časťou z dojednanej ceny pobytu, v závislosti od časového úseku, ktorý je medzi termínom stornovania a plánovaným začiatkom pobytu. Ak nie je stanovené inak, storno poplatky určované z ceny pobytu sú nasledovné:
 • stornovanie 30 a viac dní pred plánovaným začiatkom pobytu: bez storno poplatku,
 • stornovanie v rozmedzí 29 – 15 dní pred plánovaným začiatkom pobytu: 50 % hodnoty všetkých objednaných služieb,
 • stornovanie v rozmedzí 14 – 7 dní pred plánovaným začiatkom pobytu: 75 % hodnoty všetkých objednaných služieb,
 • stornovanie 6 a menej dní pred plánovaným začiatkom pobytu alebo v prípade nenastúpenia na pobyt: 100 % hodnoty všetkých objednaných služieb
 1. V prípade čiastočného stornovania pobytu (napr. zníženie počtu osôb, skrátenie trvania pobytu alebo zredukovanie rozsahu služieb) o viac ako 30 percent z celkovej hodnoty objednávky, sa storno poplatok vzťahuje len na rozdiel medzi pôvodnou cenou a novou cenou, vypočítanou po zohľadnení čiastočného storna.
 2. Akékoľvek iné zmeny rezervácie, resp. záväznej objednávky (napr. zmena termínu a pod.) sa považujú za stornovanie v plnom rozsahu a podliehajú návrhu na vykonanie novej rezervácie s novým obsahom.
 3. Zmena rezervácie, resp. záväznej objednávky navyšujúca počet izieb, počet hostí, dĺžku pobytu a ostatných požadovaných služieb bez zmeny termínu pobytu nepodlieha storno poplatkom.
 4. Ak hotelu vznikne nárok na storno poplatok, je hotel povinný klientovi zaslať v lehote 7 dní odo dňa vzniku nároku na storno poplatok oznámenie o vyčíslení výšky storno poplatku a dátume jeho splatnosti. Hotel je oprávnený svoju pohľadávku voči klientovi vzniknutú z titulu úhrady storno poplatku započítať na klientom uhradenú sumu za služby.
 5. V mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie a pod.) sa hotel môže vzdať nároku na storno poplatok, a to na základe preukázateľného dôkazu o vážnej príčine zrušenia pobytu.

Čl. III. Storno podmienky – jednotlivci

 1. Klient má právo kedykoľvek stornovať objednaný pobyt. Hotel je oprávnený účtovať klientovi storno poplatok nasledovne:
 • 4 a viac dní pred príchodom: bez storno poplatku
 • 3 dni pred príchodom: 100% z ceny ubytovania za prvú noc
 • 2 dni a menej pred príchodom: 100% z ceny všetkých objednaných služieb

Čl. IV. Storno podmienky – podujatia

 1. Pokiaľ nie je stanovené inak, storno poplatky určované z ceny podujatia sú nasledovné:
 • stornovanie 90 a viac dní pred plánovaným začiatkom podujatia odsúhlaseného klientom vo forme uhradenia zálohovej platby: storno poplatok vo výške zaplatenej zálohy,
 • stornovanie do 90 dní pred plánovaným začiatkom podujatia: storno poplatok vo výške 100 % hodnoty objednaných služieb.
 1. Hotel Zlatý kľúčik má nárok na storno poplatok vo výške 100 percent zo sumy odplaty za objednané služby aj v prípade, ak klient neoznámi hotelu stornovanie podujatia a v deň konania podujatia sa klient alebo hostia nedostavia do hotela čerpať objednané služby.
 2. Ak hotelu vznikne nárok na úhradu storno poplatku, je hotel oprávnený uspokojiť svoj nárok v príslušnej miere, t. j. v rozsahu 50 percent resp. 100 percent z uhradenej odplaty za objednané služby, o čom je povinný klienta písomne informovať v lehote do 3 dní odo dňa vzniku nároku na storno poplatok.

Čl. V. Odstúpenie od zmluvy zo strany hotela

 1. Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v nasledovných prípadoch:
 • v prípade omeškania plnenia akejkoľvek povinnosti klientom,
 • v prípade porušenia povinností klienta, ktoré sú ustanovené Ubytovacím poriadkom
 • v prípade, že klient netrvá na plnení zo strany hotela,
 • v prípade, ak sa klient správa v hoteli nevhodným spôsobom, proti dobrým mravom, poruší ustanovenia týchto VOP alebo jeho konaním vzniká alebo vznikla hotelu škoda;
 • služby boli rezervované na základe zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností,
 • v prípadoch vyššej moci,
 • v prípade, že nastanú iné okolnosti bez zavinenia hotela, ktoré robia plnenie zmluvy nemožným;
 • v prípade, že klient ohrozuje prevádzku hotela bezpečnosť osôb, alebo poškodzuje dobré meno hotela.

Čl. VI. Odstúpenie od zmluvy zo strany klienta 

 1. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v jednotlivých ustanoveniach týchto VOP.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety u predávajúceho (hotela) v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.
 3. V zmysle ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.“

ČASŤ PIATA

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NA VNESENÝCH ALEBO ODLOŽENÝCH VECIACH, OSOBITNÉ USTANOVENIA

Čl. I. Náhrada škody

 1. Hotel zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov vyhradených na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli s týmto cieľom odovzdané hotelu alebo niektorému z pracovníkov hotela.
 2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa takto zodpovedá len do výšky ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
 3. Hotel veci do úschovy nepreberá.
 4. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť v hoteli bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.
 5. Hotel prenecháva klientovi miesto na odstavenie motorového vozidla bezodplatne, pričom zaň nezodpovedá podľa ust. § 435 Občianskeho zákonníka. Hotel neposkytuje služby stráženého parkoviska a nepreberá motorové vozidlo ani jeho príslušenstvo do úschovy.

Čl. II. Osobitné ustanovenia

 1. Klient je oprávnený priniesť do ubytovacích priestorov hotela zvieratá po dohode s hotelom a podľa platných cenníkov.
 2. Klient nie je oprávnený vyhotovovať žiadne zvukové, obrazové, zvukovoobrazové záznamy s cieľom ich akéhokoľvek zverejnenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu hotela. Klient nie je oprávnený, a to ani prostredníctvom tretích osôb akýmkoľvek spôsobom zverejňovať uskutočnenie podujatia v hoteli bez predchádzajúceho písomného súhlasu hotela.
 3. Klient je povinný dodržiavať pravidlá nočného pokoja v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.
 4. Hotel si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie platobných kariet.
 5. Vo všetkých priestoroch hotela, s výnimkou fajčiarskeho salónika, je fajčenie zakázané.

ČASŤ ŠIESTA

Čl. I. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmeny alebo doplnenia zmlúv, ktoré sú uzatvárané s klientom sú možné iba vo forme písomných dodatkov, v prípade objednávok, rezervácii, alebo žiadostí sa stávajú platnými a účinnými až písomným potvrdením od hotela.
 2. Súčasťou týchto VOP sú Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok zverejnené na www.zlatyklucik.sk a prístupné na recepcii hotela. Cenník služieb hotela je prístupný na recepcii hotela.
 3. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, sa zmluvné strany zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Zmluvné strany doručujú poštou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú na zmluve, prípadne písomne oznámenú druhej zmluvnej strane.

Ak písomnosť nemožno doručiť, považuje sa za doručenú tretí deň po podaní zásielky na poštovú prepravu bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmietol prevziať, ako i v odbernej lehote neprevzatá). Uvedené zakladá fikciu doručenia. Platobné miesto je prevádzka hotela, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade úhrad na bankový účet hotela sa čiastka považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet hotela.

 1. Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov, ktoré klient poskytuje hotelu v súvislosti s poskytovaním služieb hotela je spoločnosť Golden Key Services s.r.o., zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 62428/N a spracováva ich v súlade s nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na webovej stránke hotela „Ochrana osobných údajov“

https://zlatyklucik.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

 1. Riešenie reklamácii klientov vo vzťahu k službám poskytnutým hotelom upravuje Reklamačný poriadok hotela. V prípade, ak klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým hotel vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že hotel porušil jeho práva, má klient právo obrátiť sa na hotel ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 2. Ak hotel na žiadosť klienta podľa predchádzajúceho odseku odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s hotelom ako predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1, pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
 4. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 1. Vo všetkých vzťahoch, ako aj sporoch je rozhodné slovenské právo a zmluvné strany si dohodli právomoc slovenského súdu.
 2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neplatnými, netýka sa to ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
 3. Klient pri realizácii objednávky, resp. podpise zmluvy potvrdzuje, že mal možnosť sa s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami hotela oboznámiť. Hotel si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.
 4. Tieto VOP sa stávajú pre hotel záväzným dňom ich zverejnenia na webovej stránke hotela www.zlatyklucik.sk a pre klienta okamihom objednania služby resp. podpisom zmluvy.

V Nitre, 25. januára 2024

Ing. Igor Gondár
riaditeľ hotela

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Hotel Zlatý Kľúčik Nitra hodnocení